دریافت منابع آزمون تبدیل وضعیت کارکنان قرارداری شهرداری همدان
 
  قانون شوراها و شهرداری (فایل های آقای رحمتی) -
  آتش نشان 1
  آرشیتکت 2
  بازرس 3
  حسابدار 4
  حسابرس 5
  راننده وسایط نقلیه تند و سنگین 6
  کاردان آتش نشان 7
  کاردان امور دینی 8
  کارشناس آتش نشان 9
  کارشناس ارتباط و مخابرات 10
  کارشناس امور اداری 11
  کارشناس امور باغبانی 12
  کارشناس امور حمل و نقل 13
  کارشناس امور دینی 14
  کارشناس امور فرهنگی 15
  کارشناس برنامه ریزی 16
  کارشناس برنامه و بودجه 17
  کارشناس بهداشت محیط 18
  کارشناس تحلیل گر سیستم 19
  کارشناس حفاظت و مرمت 20
  کارشناس حقوقی 21
  کارشناس روابط عمومی 22
  کارشناس سخت افزار شبکه 23
  کارشناس شهرسازی 24
  کارشناس محیط زیست 25
  کارشناس مطالعات اقتصادی 26
  مامور حراست 27
  متصدی امور دفتری 28
  مسئول خدمات مالی 29
  مسئول دفتر 30
  مسئول گزینش 31
  مهندس تاسیسات 32
  مهندسی راه و ساختمان 33
  نقشه بردار 34
 
Hamedan.ir © 2005 - 2017 Powered by Fava org.